Klauzula Informacyjna

O przetwarzaniu danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 9 w Warszawie.

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, które obowiązuje w Polsce od 25.05.2018 roku, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 9 w Warszawie przy ulicy J. Ch. Paska 10 (zwanym dalej SOSW nr 9) jest dyrektor Ośrodka; adres korespondencyjny do kontaktu z administratorem: Ul. Jana Chryzostoma Paska 10, 01-640 Warszawa;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Sylwia Wiśniewska, adres e-mail: skozlik@um.warszawa.pl, tel.: 48 22 274 71 97; adres korespondencyjny do kontaktu z inspektorem ochrony danych:Miejskie Biuro Finansów Oświaty, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa;
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
 4. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z realizacją statutowych zadań ośrodka w szczególności z realizacją działań edukacyjnych, wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych, którymi objęci są uczniowie w SOSW nr 9 w Warszawie;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ośrodka oraz organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi ośrodek zawarł umowy powierzenia danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na drodze elektronicznej usługi związane z dydaktyczno–wychowawczymi zadaniami ośrodka;
 6. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych są przechowywane przez okres edukacji uczniów SOSW nr 9 w Warszawie oraz po jego ustaniu zgodnie z odrębnymi przepisami archiwizacyjnymi;
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, pełnoletnim uczniom, rodzicom uczniów/prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dzieci i swoich danych; do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu; prawo to może być realizowane (w formie pisemnego zgłoszenia) za pośrednictwem inspektora ochrony danych osobowych lub administratora danych osobowych w SOSW nr 9 w Warszawie;
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, rodzicom uczniów/ prawnym opiekunom i pełnoletnim uczniom przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem; cofnięcia zgody należy dokonać pisemnie, za pośrednictwem sekretariatu ośrodka;
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SOSW nr 9 w Warszawie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
 10. Podanie przez rodziców uczniów/opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów danych osobowych związanych z: a. pobieraniem nauki i pobytem w w SOSW nr 9 w Warszawie jest wymogiem ustawowym; jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie przyjęcie ucznia do szkoły i internatu w ośrodku, b. objęciem ucznia opieką pielęgniarki szkolnej jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie objęcie ucznia opieką pielęgniarki szkolnej; c. przetwarzaniem wizerunku ucznia wykonanego w czasie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i uroczystości w SOSW nr 9, wycieczek szkolnych na stronie internetowej ośrodka, na szkolnych tablicach informacyjnych jest dobrowolne; konsekwencją nie wyrażenia zgody, będzie nie zamieszczanie wizerunku ucznia na stronie internetowej ośrodka, na szkolnych tablicach informacyjnych; d. udziałem uczniów w konkursach i zawodach sportowych pozaszkolnych, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez podmioty współpracujące z ośrodkiem (w szczególności organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, inne szkoły) jest dobrowolne; konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie niemożność uczestniczenia ucznia w wyżej wymienionych zajęciach;
 11. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Szczegółowe pytania i uwagi w sprawie przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów można zgłaszać do inspektora ochrony danych osobowych w SOSW nr 9 w Warszawie.
Skip to content