Photo Photo Photo Photo Photo

PDF Drukuj Email

Misja Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie

 

MISJA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 przy ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warszawie istnieje od 1960 roku. Tworzą go Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155, Specjalne Gimnazjum nr 88 i internat. Organem Prowadzącym Ośrodek jest Urząd m. st. Warszawy  - Biuro Edukacji. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

SOSW kształci dzieci i młodzież ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi od 6 do 21 roku życia.

W naszym ośrodku każdy uczeń jest przygotowywany do podjęcia nauki w szkole programowo wyższej oraz do samodzielnego , dorosłego życia. W swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej kierujemy się dobrem ucznia i jego indywidualnymi potrzebami.

Jesteśmy placówką, w której rodzinna atmosfera sprzyja zaspakajaniu potrzeb każdego członka szkolnej społeczności.

WIZJA

Najważniejszym prawem i obowiązkiem każdego ucznia jest uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych.

Prowadzimy  wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych

Każdy nauczyciel ma zapewnione warunki do podnoszenia swoich kwalifikacji i awansu zawodowego

Wszyscy pracownicy wspierają ucznia/wychowanka w jego nauce i wychowaniu.

Nauczyciele tworzą zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych  założeń.

Placówka kultywuje tradycje patriotyczne, wartości religijne oraz etyczne.

Nasza szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.
W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu

ABSOLWENT

Jest wyposażony niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu kształcenia

Potrafi rzetelnie pracować ,jest odpowiedzialny i zaradny

Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innych, szanuje ich pracę i odmienność .

Szanuje historię, kulturę i tradycje narodowe.

Stara się być aktywny i twórczo rozwijać swoje zainteresowania.

Potrafi samodzielnie podejmować decyzje ważne życiowo.

Akceptuje siebie, zna swoje możliwości i ograniczenia.

Zna zagrożenia cywilizacyjne i potrafi się przed nimi uchronić.

 

Godz. pracy sekretariatu

  • Poniedziałek 7.30 - 15.30
  • Wtorek 7.30 - 15.30
  • Środa 7:30 - 12:00
  • Czwartek 7.30 - 15.30
  • Piątek 7.30 - 15.30
  • PRZERWA OD 12:00 DO 12:15

Kronika 1966-69