Photo Photo Photo Photo Photo

Statut gimnazjum specjalnego nr 88 PDF Drukuj Email

STATUT

GIMNAZJUM SPECJALNEGO NR 88

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 9

przy ul. J. Paska 10 w Warszawie

Na podstawie art. 60 ust.1 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 poz. 329 z 1996r.z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, ustala się Statut Gimnazjum Specjalnego Nr 88 w Warszawie.

Rozdział I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

 1. 1. Gimnazjum Specjalne Nr 88 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 9 przy ul. J Paska 10 w Warszawie zwane dalej „Gimnazjum”.
 2. 2. Nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu.
 3. 3. W nazwie Gimnazjum umieszczonej na tablicy urzędowej i na sztandarze opuszcza się wyraz „specjalne”.

§ 2

 1. 1. Akt założycielski szkoły publicznej otrzymuje brzmienie Gimnazjum Specjalne nr 88 w Warszawie ul. J.Ch. Paska 10 Załącznik nr 31 do uchwały Nr XXXVII/866/2004
 2. Rady m. ST. Warszawy z dnia 16 września 2004.
 3. 2. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3

Gimnazjum przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i niepełnosprawnościami  sprzężonymi.

§ 4

Nauka w Gimnazjum trwa 3 lata.

Rozdział II: CELE I ZADANIA GIMNAZJUM .

Cele i zadania Gimnazjum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska uchwala rada pedagogiczna.

Głównym celem Gimnazjum jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

 1. 1) osiągniecie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za
 2. pomocą odpowiednich metod,
 3. 2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,
 4. 3) wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki,
 5. 4) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, rodzinie i najbliższym środowisku,
 6. 5) kształtowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży pożądanych postaw, umiejętności, nawyków, zainteresowań umożliwiających im podjęcie odpowiednich funkcji w życiurodzinnym i zawodowym,
 7. 6) przygotowanie do podjęcia nauki wybranego zawodu w szkole zawodowej.

§ 5

Cele Gimnazjum realizowane są zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki przy wykorzystaniu metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez:

 1. 1)zintegrowany system oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz rewalidacyjnych, w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania,
 2. 2)korelację programu wychowawczego i profilaktyki gimnazjum,
 3. 3)prawidłową organizację zajęć oraz przygotowanie odpowiedniej bazy.

§ 6

Zadania Gimnazjum realizowane są w zakresie:

 1. 1)tworzenia optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,
 2. 2) udzielania uczniom pomocy pedagogicznej oraz rewalidacyjnej skierowanej na kompensowanie i korygowanie dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie brakóww opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania,
 3. 3)organizowania specjalistycznej opieki psychologiczno – pedagogicznej i rewalidacyjnej,
 4. 4)współdziałania z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
 5. 5)umożliwiania rozwoju zainteresowań ucznia, realizowania indywidualnych programów nauczania i wychowania,
 6. 6)współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
 7. 7) organizowania zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi.
 8. 8)określania zasad sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
 9. 9) określania zasad organizacyjno - porządkowych,
 10. 10) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Rozdział III: ORGANY GIMNAZJUM

§ 7

 1. 1. Organami Gimnazjum są:
  1. 1) dyrektor Gimnazjum,
  2. 2) Rada Pedagogiczna,
  3. 3) Rada Rodziców,
  4. 4) Samorząd Uczniowski.
 2. 2. Każdy z organów, o których mowa w ustępie 1 ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swych kompetencji określonych w &9, &10, &12, &13 statutu Gimnazjum.

§ 8

Dyrektor Gimnazjum w szczególności:

 1. kieruje działalnością Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
 4. 4) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz komitetu rodzicielskiego w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 6. 6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 7. 7) dyrektor decyduje o przeniesieniu ucznia do innej placówki oraz o skreśleniu z listy uczniówzgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. 8) rozpatruje odwołania od oceny niedostatecznej ustalone w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego,
 9. 9) organizuje i czuwa nad prawidłowością egzaminu zewnętrznego,
 10. 10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 9

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

§ 10

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektorPrzewodniczący jest zobowiązany do:
  • przygotowania i prowadzenia posiedzenia rady,
  • zawiadomienia jej członków o terminie i porządku zebrania,
  • wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu jakości pracy szkoły,
  • zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego,
  • pobudzania nauczycieli do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Członek rady jest zobowiązany do:
  • przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
  • czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady,
  • realizowania uchwał rady,
  • składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
  • przestrzegania tajemnicy obrad rady,
  • współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania ze wszystkimi członkami rady.

§ 11

 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Termin posiedzenia jest ogłaszany 7 dni przed terminem.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane na wniosek przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub co najmniej 1/3 członków rady.
 3. Nieobecności na posiedzeniu rady:
  • członkowie rady usprawiedliwiają swoja nieobecność przewodniczącemu,
  • nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu jest traktowana jako nieobecność w pracy ze wszystkimi jej konsekwencjami.

§ 12

 1. 1. Do kompetencji stanowiącychRady Pedagogicznej należy
  • a)zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
  • b)uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły,
  • c)zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • d)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  • e)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
  • f)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
  • g)zatwierdzanie rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  • 1)organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • 2)zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
  • 3)projekt planu finansowego Szkoły,
  • 4)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • 5)propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 13

 1. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Gimnazjum i uchwałą je zatwierdza.
 2. 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 3. 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. 4. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej są Księgi protokołów. Protokół z posiedzenia rady jest sporządzany w terminie 14 dni od daty zebrania i wpisany do Księgi protokołów. Księga protokołów jest udostępniana do wglądu nauczycielom i pracownikom organów nadzorujących Szkołę.
 5. 5. Rada Pedagogiczna posiada regulamin.

§ 14

 1. 1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, której celem jest wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 2. 2. rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania i kontroli działalności finansowej Rady Rodziców określa jej regulamin.
 3. 3. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Gimnazjum.

§ 15

 1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie Gimnazjum.
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Samorząd reprezentuje ogół uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu Gimnazjum
 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach Gimnazjum a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia.

Rozdział IV: WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

§ 16

Cele dydaktyczne i wychowawcze szkoły realizowane są w ścisłej współpracy nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów poprzez:

 1. 1) organizowanie stałych spotkań nauczycieli z rodzicami w celu informowania o postępach ucznia w nauczaniu i zachowaniu (roczny terminarz tych spotkań ustala Rada Pedagogiczna),
 2. 2) współpracę wychowawców klas z reprezentantami rodziców tworzący radę klasową,
 3. 3) indywidualne kontakty wychowawcy klasy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w szkole i środowisku domowym ucznia.
 4. 4) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w trudnych sytuacjach wychowawczych,

§ 17

Formy współpracy nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wymienione w & 16 uwzględniają prawo rodziców do:

 1. 1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły,
 2. 2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 3. 3) uzyskiwania informacji na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 4. 4) uzyskiwania informacji i porad dotyczących spraw wychowawczych od psychologa i pedagoga,
 5. 5) uzyskiwania informacji i porad dotyczących dalszego kształcenia ucznia w szkołach zawodowych.

Rozdział V: ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 18

Jednostką organizacyjną Gimnazjum jest:

 1. 1)oddział,
 2. 2)zespół klasowy

§ 19

 1. 1 Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy na danym etapie edukacyjnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w szkolnym planie nauczania.
 2. 2 Liczba uczniów w oddziale wynosi:
 3. - dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim od 10 do 16,
 4. - w oddziałach dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8.
 5. - dla uczniów z autyzmem od 2 do 4.
 6. 3 W uzasadnionych przypadkach, oraz gdy co najmnieju jednego ucznia występują niepełnosprawności sprzężone określone w punkcie 2. liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2 osoby

§ 20

 1. 1 W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas gimnazjum. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną.
 2. 2 Liczba uczniów w zespole klasowym nie może być mniejsza od minimalnej normy określonej dla tego typu gimnazjum i większa od górnej granicy tej normy określonej w &19 pkt.2

§ 21

Gimnazjum realizuje zajęcia edukacyjne wskazane w ramowym planie nauczania gimnazjum publicznego, określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r (Dz. U. Nr 14, poz. 128) z późniejszymi zmianami. 

§ 22

 1. 1 Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. 2 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. 3 Przerwy między zajęciami nie będą krótsze niż 10 minut, jedna przerwa dłuższa wynosić będzie nie mniej niż 15 minut.

§ 23

 1. 1 Uwzględniając zasady określone w ramowych planach nauczania, oddział można podzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa, w szczególności na zajęciach z języków obcych, techniki, informatyki, wychowania fizycznego.
 2. 2 Podział na grupy może być przeprowadzony za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum.
 3. 3 Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale gimnazjum oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, jeśli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzi się w grupach międzyoddziałowych w tym międzyklasowych.

§ 24

Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) muszą dłużej przebywać w Gimnazjum, szkoła organizuje świetlicę.

 1. 1 W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów nie powinna przekraczać16.
 2. 2 Nauczyciele świetlicy opracowują program pracy świetlicy na każdy rok szkolny.
 3. 3 Uczniowie świetlicy przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

§ 25

 1. 1. W Gimnazjum działa biblioteka, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. Prowadzi ją nauczyciel bibliotekarz.
 2. 2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
  • a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji
  • b) tworzenia warunków do poszukiwania, i wykorzystywania informacji z różnych źródełoraz efektywnego posługiwania siętechnologią informacyjną,
  • c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • d) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  • bibliotekarz wypożycza książki uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  • śledzi nowości wydawnicze i w miarę możliwości dokonuje zakupu,

§ 26

Szczegółowe przepisy oceniania wewnątrzszkolnego opracowuje powołany przez dyrektora Gimnazjum zespół nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia19 kwietnia1999r.w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych . 

§ 27

 1. 1 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowywany przez dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.
 2. 2 Dyrektor Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, zgodnie z zasadami ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. 3 W arkuszu organizacyjnym Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.
 4. 4 Gimnazjum może organizować nauczanie indywidualne w domu ucznia za zgodą organu prowadzącego według odrębnych przepisów.

§ 28

 1. 1 Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i warunki spożycia drugiego śniadania i obiadu podczas przerw międzylekcyjnych.
 2. 2 Zasady pracy stołówki szkolnej regulują odrębne przepisy.
 3. 3 Uczniowie mogą korzystać z obiadów pełnopłatnych lub fundowanych przez pomoc społeczną - w przypadku udokumentowanej złej sytuacji finansowej w rodzinie.

Rozdział VI: PRZEPISY SZCZEGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI GIMNAZJUM

§ 29

 1. 1 W Gimnazjum zapewnia się uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie zajęć w szkole jak również podczas zajęć organizowanych poza jej terenem.
 2. 2 Stan sprawności technicznej, warunki bhp, i sanitarne budynku, terenu szkoły i pomieszczeń są corocznie badane w ramach przeglądów stanu technicznego, z którego sporządza się protokół z wnioskami dotyczącymi niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.
 3. 3 Pomieszczenia Gimnazjum posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz wymaganą instalacją elektryczną i p. poż, a także sprzęt i meble dostosowane (w miarę możliwości finansowych) do potrzeb uczniów i rodzaju zajęć.
 4. 4 W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu uczniów, dyrektor może czasowo zawiesić zajęcia szkolne o czym informuje organ prowadzący.
 5. 5 W przypadku wystąpienia zagrożenia wymagającego opuszczenia przez uczniów i pracowników budynku (p.poż. lub inne) szkoła realizuje postanowienia odrębnego regulaminu ewakuacji z budynku.
 6. 6 W czasie zaistnienia wypadku dyrektor Gimnazjum obowiązany jest powołać zespół powypadkowy w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku jakiemu uległ uczeń lub pracownik oraz sporządzić dokumentację powypadkową.
 7. 7 W sali gimnastycznej, pracowniach zajęć technicznych wywieszony jest w widocznym miejscu regulamin porządkowy określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. 8 Nauczyciel prowadzący zajęcia w danym pomieszczeniu zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom. W czasie przerw uczniowie mogą przebywać wyłącznie w obecności nauczyciela.
 9. 9 W czasie przerw, zgodnie z przyjętym na cały rok harmonogramem, pełnione są przez nauczycieli dyżury w szatni i na korytarzach. Zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego określa regulamin dyżurów. Po odbytych zajęciach nauczyciel sprowadza uczniów do szatni.
 10. 10Jeżeli miejsce, w którym mają odbywać się zajęcia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, to nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć (lub je przerwać) i przeprowadzić je w pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora.
 11. 11W czasie zajęć uczeń nie może znajdować się poza klasą. Ucznia można zwolnić jedynie do łazienki lub gabinetu lekarskiego. Zwolnienie ucznia z lekcji lub części zajęć może być dokonane na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).
 12. 12Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który samowolnie opuścił zajęcia.
 13. 13W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego (przed i po zajęciach) opiekę i nadzór zapewniają nauczyciele wychowania fizycznego.
 14. 14Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły (przy korzystaniu ze środków komunikacji) oraz przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość powinno się zapewnić dwóch opiekunów dla grupy 10 - 16 uczniów (w tym jeden pedagog).
 15. 15Wyjazdy na wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne wymagają ustalenia kierownika i opiekunów oraz zatwierdzonego przez dyrektora Gimnazjum programu pobytu

Rozdział VII: UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 30

 1. 1 Do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej.
 2. 2 Uczniowie przyjmowani do Gimnazjum posiadają orzeczenie Zespołu Orzekającego oraz skierowanie zespołu do spraw kierowania dzieci i młodzieży do szkół specjalnych

.

§ 31

 1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, a w szczególności do:
  • a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  • b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • c) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  • d) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
  • e) szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym i resocjalizacyjnym,
  • f) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  • g) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  • h) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • i) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • j) prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  • k) prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu.
  • l) prawo do otrzymywania nagród i wyróżnień.
 2. 2. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie oraz regulaminie wewnętrznym szkoły, a w szczególności:
  • a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
  • b) dbałości o dobro, ład i porządek w szkole oraz odpowiadania za zniszczenia spowodowane przez siebie,
  • c) godnego reprezentowania i dbałości o dobre imię szkoły,
  • d) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego a szczególnie:
   • - przeciwstawiania się przejawom brutalności oraz wulgarności,
   • - poszanowania wolności i godności osobistej kolegów,
   • - poszanowania poglądów i przekonań kolegów,
  • e) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia, odrabiania prac domowych, przynoszenia przyborów szkolnych oraz przygotowywania dodatkowych materiałów i pomocy do pracy na lekcjach i innych zajęciach, przestrzegania zasad higieny,  chronienia własnego życie i zdrowie, przestrzegania zasad higieny, a w szczególności nie używania alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających zmiany obuwia i korzystania z szatni, dbania o estetyczny wygląd
  • i) zachowania szacunku wobec osób pracujących w Gimnazjum, a w szczególności: nie używania w stosunku do nauczycieli, pracowników i uczniów wulgaryzmów, gróźb, przemocy fizycznej i psychicznej, wymuszeń itp,, stosowania się do poleceń nauczycieli, innych pracowników Ośrodka oraz uczniów dyżurnych,
  • j) posiadania dzienniczka jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt z rodzicami (opiekunami); wszystkie zwolnienia z zajęć powinny być udokumentowane a nieobecności usprawiedliwione,
  • k) uczniowie nie mogą opuszczać terenu Gimnazjum podczas przerw.

§ 32

 1. 1 Za rzetelną naukę, wzorową postawę, dobrą frekwencję lub wybitne osiągnięcia uczniowie mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody.
 2. 2 Za nieprzestrzeganie regulaminu Gimnazjum; posiadanie, używanie bądź rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły; stosowanie różnych form przemocy wobec kolegów; powtarzające się wagary - uczniowie będą karani.
 3. 3 W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 4. 4 W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo do złożenia skargi do dyrektora szkoły lub psychologa. Skarga powinna być rozpatrzona w terminie ustawowym.
 5. 5 Szkoła powinna poinformować rodziców (opiekuna prawnego) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 33

 1. 1. Wyróżnienia i nagrody stosowane wobec uczniów:
  • a) pochwały wobec klasy,
  • b) pochwały na apelu wobec całej szkoły udzielanej przez dyrektora, opiekuna samorządu lub wychowawcę,
  • c) list pochwalny wychowawcy do rodziców lub opiekunów,
  • d) list pochwalny dyrektora do rodziców lub opiekunów,
  • e) dyplomy uznania indywidualne lub zespołowe przyznawane przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej,
  • f) nagrody rzeczowe przyznawane przez dyrektora na wniosek nauczycieli i wychowawców,
  • inne wyróżnienia.
 2. 2. Kary stosowane wobec uczniów:
  • upomnienie wobec klasy wpisane do dziennika,
  • upomnienie na piśmie wystawione przez wychowawcę do rodziców (opiekunów),
  • c) upomnienie na apelu szklonym przez dyrektora na wniosek wychowawcy,
  • d) wezwanie rodziców do szkoły przez wychowawcę lub dyrektora na wniosek wychowawcy,
  • e) naprawienie wyrządzonej szkody i ewentualne pokrycie kosztów przez rodziców,
  • f) przeniesienie do klasy równoległej przez dyrektora na wniosek wychowawcy,
  • g) przeniesienie do innej szkoły - placówki przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej,
  • wystąpienie przez dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej o opiekę kuratorską lub umieszczenie ucznia w placówce opiekuńczo- wychowawczej w przypadku naruszenia prawa.
 3. 3. Wykonanie kary wobec ucznia może być wstrzymane lub złagodzone na podstawieporęczenia nauczyciela - wychowawcy i samorządu uczniowskiego.
 4. 4. Od nałożonej kary przysługuje uczniowi i rodzicom odwołanie się do dyrektora szkoły, które składa się w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia ucznia o zastosowaniu kary. Odwołanie w formie pisemnej składają rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora Gimnazjum. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie. W celu rozpatrzenia odwołania dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca, psycholog, pedagog. Rodzice (prawni opiekunowie) są niezwłocznie powiadamiani o postanowieniu komisji.

§ 34

 1. 1.Skreślenie ucznia z listy następuje w wyjątkowych przypadkach:
  • a) nie usprawiedliwionych, dłuższych nieobecności ucznia w szkole – nie realizowanie obowiązku szkolnego,  lub poważnego naruszenia dyscypliny, stanowiącego zagrożenie dla innych.
 2. Skreślenie z listy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, może nastąpić wyłącznie z jednoczesnym przeniesieniem go do innego Gimnazjum.
 3. Skreślenie z listy uczniów Gimnazjum może nastąpić jeżeli uczeń ukończył 18 rok życia.

Rozdział VIII: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 35

 1. I. W Gimnazjum zatrudnia się:
  • a) pracowników pedagogicznych: nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz w miarę potrzeb: logopedów, reedukatorów, socjoterapeutów i innych specjalistów,
  • b) pracowników administracyjnych, ekonomicznych, inżynieryjno- technicznych, medycznych i pracowników obsługi.
 2. 2. Dyrektor Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne dodatkowe stanowiska kierownicze.

§ 36

 1. 1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. 2 Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowe.
 3. 3 Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 37

 1. 1 Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. 2 Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. 3 Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 38

Zadaniem wychowawcy, o którym mowa w & 37 jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :

 1. 1) poznanie sytuacji zdrowotnej i społecznej ucznia,
 2. 2) bieżąca konsultacja z rodzicami (opiekunami prawnymi), pracownikami medycznymi, psychologami i pedagogami na temat psychosomatycznego rozwoju ucznia,
 3. 3) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 4. 4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych mających na celu integrację uczniów.

§ 39

 1. 1 Zakres czynności poszczególnych nauczycieli oraz innych pracowników ustala dyrektor Gimnazjum.
 2. 2 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawcza, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 3. 3 W uzasadnionych przypadkach w oddziałach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.

§ 40

 1. I. W Gimnazjum do pomocy pedagogicznej powołany jest pedagog, do którego zadań należy:
  • 1) prowadzenie badań pedagogicznych dzieci.
  • 2) prowadzenie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych i indywidualnych.
  • 3) podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, majątkowej, i mieszkaniowej uczniów.
  • 4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
  • 5) współpraca z rodzicami - opiekunami, instytucjami i organizacjami społecznymi.
  • 6) realizowanie programu profilaktycznego.
  • 7) organizowanie pomocy materialnej.
 2. 2. Wymiar pracy pedagoga regulują odrębne przepisy.
 3. 3. Pedagog prowadzi odrębną dokumentację określoną w odrębnych przepisach.

§ 41

 1. I. W szkole pomoc psychologiczną organizuje i koordynuje psycholog szkolny, do którego zadań należy;
  • 1) badanie diagnostyczne dzieci,
  • 2) prowadzenie (lub organizowanie) różnego rodzaju form terapii psychologicznej dla uczniów,
  • 3) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • 4) współpraca z wychowawcami i rodzicami lub opiekunami w minimalizowaniu skutków zaburzeń zachowania oraz inicjowanie różnorodnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 2. 2. Do zadań psychologa należy ponadto pomoc wychowawcom klas w zakresie:
  • 1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych i wychowawczych oraz określenia form i sposobów udzielania pomocy dzieciom odpowiednio do tych potrzeb,
  • 2) koordynowania prac z zakresu orientacji zawodowej,
  • 3) organizowania specjalistycznego szkolenia w ramach prac rady pedagogicznej,
  • 4) innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
 3. 3. Zadania o których mowa w ust.1 i 2 psycholog szkolny realizuje:
  • 1) we współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami (opiekunami prawnymi), służbą zdrowia, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,
  • 2) we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie diagnozy w indywidualnych przypadkach,
  • 3) psycholog z odpowiednim przygotowaniem może prowadzić zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w wymiarze nie przekraczającym 1/2 etatu.
  • 4) szczegółowy zakres obowiązków psychologa określa dyrektor szkoły.
  • 5) psycholog prowadzi dokumentację określoną w odrębnych przepisach.

§ 42

 1. 1 Gimnazjum zapewnia prawo do tolerancji wyznaniowej uczniów.
 2. 2 Naukę religii organizuje się dla tych uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają życzenie.
 3. 3 Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy i podręczniki zatwierdzone przez właściwe władze Kościołów i zaakceptowane przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. 4 Szkoła zatrudnia nauczyciela religii - katechetę zgodnie z kartą nauczyciela, na podstawie imiennego skierowania władz kościelnych.
 5. 5 Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, ma obowiązek wypełniania dziennika, może organizować spotkania z rodzicami i prowadzić działalność z uczniami o charakterze społeczno- religijnym.
 6. 6 Do wizytowania lekcji religii upoważnione są władze kościelne, nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 7. 7 Uczniowie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych pod opieką nauczycieli przez kolejne trzy dni.

Rozdział IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44

Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 45

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 46

Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.

§ 47

Wszelkie zmiany w Statucie zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Zmiany w statucie zatwierdzono dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INDEKS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU GIMNAZJUM SPECJALNEGO NR 88

 • Załącznik 1 - Program wychowawczy gimnazjum
 • Załącznik 3 - Wewnątrzszkolny system oceniania
 • Załącznik 3.1- Kryteria bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia Gimnazjum.
 • Załącznik 3.2- Procedury oceniania zachowania w gimnazjum.
 • Załącznik 4 - Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach dla uczniów
 • z umiarkowanym upośledzeniem (z)  Gimnazjum nr 88
 • Załącznik 5 - Program profilaktyki ,,Żyj zdrowo”.
 • Załącznik 6 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 88
 • Załącznik 7 Regulamin  Rady Pedagogicznej
 

Godz. pracy sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 - 15.30
 • Wtorek 7.30 - 15.30
 • Środa 7:30 - 12:00
 • Czwartek 7.30 - 15.30
 • Piątek 7.30 - 15.30
 • PRZERWA OD 12:00 DO 12:15

Kronika 1966-69