Photo Photo Photo Photo Photo

Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 9 PDF Drukuj Email

STATUT

SPECJALNEGO OŚRODKA  SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 9

przy ul. J. Paska 10 w Warszawie

 

 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 52 poz. 466 z 2005r.) zwanej dalej ustawą ustala się Statut SOSW nr 9 w Warszawie.

 

Rozdział I

NAZWA I ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 1

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 w Warszawie przy ul. J. Paska 10 zwany dalej Ośrodkiem.
 2. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155 i Gimnazjum Specjalne nr 88 mieszczące się w Warszawie przy ulicy    J. Paska 10, oraz placówka opiekuńczo - wychowawcza zwana dalej Internatem
 3. Internat  mieści się przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie.
 4. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej i na pieczątce opuszcza się wyraz „specjalny”
 5. Można używać skrótu „ SOSW”

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§ 3

 

 1. Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z powodu których nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
 2. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub skierowanie zespołu ds. Kierowania Dzieci i Młodzieży do placówek specjalnych.
 3. Uczniowie są przyjmowani do szkół na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Pobyt uczniów w szkołach może trwać do czasu ukończenia nauki w gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 5. W Internacie są objęte opieką dziewczęta i chłopcy uczęszczający do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład SOSW nr 9.
 6. W szczególnych przypadkach w Internacie mogą mieszkać absolwenci Gimnazjum nr 88 kontynuujący naukę w Szkołach Zawodowych Specjalnych.
 7. Pobyt wychowanków w internacie może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

§ 4

 

 1. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne.
 2. Internat zapewnia wychowankom całodobową opiekę sprawowaną przez wychowawców.
 3. Zakres i czas trwania opieki nad młodzieżą zamieszkałą w Internacie jest uzależniony od sytuacji prawnej, psychologicznej i materialnej rodziny lub opiekunów dziecka. Szczegółowe zasady sprawowania opieki w Internacie zawarte są w Statucie Internatu (zał. nr 3)
 4. Szkoły Ośrodka pracują w okresie nauki szkolnej.
 5. Ośrodek zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki szkolnej za obowiązującą odpłatnością w danym miesiącu lub obiadów fundowanych przez pomoc społeczną - w przypadku udokumentowanej złej sytuacji finansowej rodziny.
 6. Opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 7. Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) muszą dłużej przebywać w szkołach, Ośrodek organizuje świetlicę.
 8. Szczegółowe zasady pracy dydaktyczno – wychowawczej w świetlicy zawiera program pracy świetlicy na każdy rok szkolny.
 9. W Ośrodku prowadzona jest biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
 10. Biblioteka jest czynna według tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych.
 11. Realizacja celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:
  • gromadzenie księgozbioru podręcznego, lektur, literatury dla młodzieży, czasopism przedmiotowo metodycznych, pomocy audiowizualnych,
  • udostępnianie zbiorów nauczycielom, uczniom i rodzicom uczniów,
  • organizację warsztatu czytelniczego.
 12. Szczegółowe przepisy dotyczące organizacji pracy biblioteki oraz warunków korzystania z jej księgozbiorów określa regulamin biblioteki.
 13. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w Ośrodku odbywa się:
  • na zajęciach edukacyjnych w szkołach,
  • na zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez logopedę, reedukatorów, terapeutę, psychologa,
  • na zajęciach nauczania indywidualnego,
  • w zespołach wyrównawczych i kołach zainteresowań
  • w ramach zajęć grupowych prowadzonych na terenie Internatu,
  • w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniami głęboko upośledzonymi w miejscu ich pobytu.

Rozdział II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5

 

 1. Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem.
 2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem odbywa się poprzez:
  • realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z założeniami pedagogiki    specjalnej, dostosowanych do rozwoju i stopnia niepełnosprawności intelektualnej poszczególnych uczniów i  wychowanków
  • zespołową działalność rewalidacyjną nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty, pracowników służby zdrowia oraz personelu administracyjno – obsługowego,
  • realizację zadań wychowawczych Ośrodka zawartych w planie dydaktyczno –wychowawczym placówki oraz planie rozwoju Ośrodka zatwierdzonym przez radę pedagogiczną,
  • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań i zajęć rewalidacyjno – kompensacyjnych oraz organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów w stosunku do których Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne orzekły potrzebę takiej formy kształcenia.
 3. Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej oraz rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą Ośrodka zawarte są w:
  • Statucie Szkoły Podstawowej (zał. nr 1),
  • Statucie Gimnazjum (zał. nr 2),
  • Statucie Internatu (zał. nr 3).

Rozdział III

ORGANY OŚRODKA

§ 6

 1. Organami Ośrodka są:
  • dyrektor Ośrodka
  • kierownik Internatu
  • rada pedagogiczna
  • rada rodziców
  • samorząd uczniowski.
 2. Szczegółowe zadania, kompetencje oraz zasady współpracy w/w organów zawarte są w
  • Statucie Szkoły Podstawowej (zał. nr 1),
  • Statucie Gimnazjum (zał. nr 2),
  • Statucie Internatu (zał. nr 3),
  • Regulaminie samorządu uczniowskiego (zał. nr 4)

Rozdział IV

PRACOWNICY OŚRODKA

§ 7

 

 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników:
  • pedagogicznych: nauczycieli, wychowawców, logopedów, pedagoga, psychologa, reedukatora, terapeutę, bibliotekarza,
  • medycznych,
  • administracyjnych i ekonomicznych,
  • obsługi.
 2. Pracownicy pedagogiczni Ośrodka w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierować się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie a także poszanowaniem ich godności osobistej.

§ 8

 

 1. Zadaniem wychowawcy klasy, grupy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankami, a szczególnie:
  • poznawanie warunków życia i stanu zdrowotnego wychowanków,
  • systematyczna konsultacja z rodzicami, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną dotycząca psychofizycznego rozwoju wychowanka,
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanków oraz przygotowanie do życia w dorosłej społeczności.
 2. W tym celu wychowawca:
  • uwzględnia w procesie dydaktyczno - wychowawczym indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków,
  • współdziała z innymi nauczycielami, wychowawcami Internatu oraz pedagogiem i psychologiem koordynując wspólne działania dydaktyczno – wychowawcze,
  • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasowego,
  • współpracuje z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia ich potrzeb opiekuńczo – wychowawczych oraz informuje rodziców o osiągnięciach w nauce i zachowaniu wychowanków.
 3. Nauczyciele i wychowawcy prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą, rewalidacyjną i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość i efekty tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i wychowanków.
 4. Do zadań nauczycieli i wychowawców należą w szczególności:
  • odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
  • dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego,
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i wychowanków, ich zdolności i zainteresowań,
  • bezstronność i obiektywizm w ocenie, sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz poszanowanie ich godności osobistej,
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych,
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
  • prowadzenie dokumentacji szkolnej,
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej i przestrzeganie tajemnicy obrad.
 5. Do głównych zadań pedagoga należy poznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, ich potrzeb, udzielanie możliwie wszechstronnej pomocy uczniom i rodzicom, współpraca z nauczycielami, wychowawcami, kuratorami oraz instytucjami wspomagającymi rodzinę oraz rozwój i wychowanie dziecka..
 6. Głównym zadaniem psychologa jest diagnozowanie możliwości psychofizycznych i intelektualnych wychowanków, współpraca z nauczycielami, wychowawcami Internatu i rodzicami w celu kompensowania i korygowania zaburzeń rozwojowych oraz pomoc i wsparcie terapeutyczne w adaptacji społecznej.
 7. Szczegółowe obowiązki pedagoga i psychologa określa dyrektor Ośrodka.
 8. Do zadań logopedy należy diagnozowanie i korygowanie zaburzeń mowy, planowanie i realizacja pracy rewalidacyjnej, współpraca z rodzicami w tym zakresie.

 

§ 9

 

 1. W Ośrodku powołuje się następujące stanowiska kierownicze:
  • dyrektor Ośrodka,
  • wicedyrektor ds. pedagogicznych,
  • kierownik Internatu
 2. Dyrektor Ośrodka za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne dodatkowe stanowiska kierownicze.
 3. Osoby, którym powierza się funkcje kierownicze powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne.

 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 

§ 10

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji określa arkusz organizacyjny Ośrodka na dany rok szkolny opracowywany przez dyrektora Ośrodka z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny Ośrodka zawiera:
  • listę pracowników w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  • liczbę godzin zajęć edukacyjnych,
  • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Ośrodka z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala się rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz harmonogram prac grup w Internacie.

 

§ 11

 

  1. Zasady organizacji nauczania i wychowania w Szkołach zawiera;
   • Statut Szkoły Podstawowej (zał. nr 1),
   • Statut Gimnazjum (zał. nr 2),
  2. Zasady organizacji pracy z wychowankami Internatu zawiera Statut Internatu (zał. nr 3),

    

   § 12

   1. Szkoła może organizować nauczanie indywidualne w szkole lub w domu ucznia zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
   2. W nauczaniu indywidualnym realizuje się program nauczania dla odpowiedniej szkoły działającej w Ośrodku dostosowany do możliwości ucznia zdiagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
   3. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym pozostaje uczniem określonego oddziału klasowego.

    

   § 13

    

   1. Za bezpieczeństwo uczniów, wychowanków odpowiadają nauczyciele i wychowawcy:
    • w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia,
    • w czasie przerwy – nauczyciel dyżurujący,
    • podczas imprez szkolnych – nauczyciele, wychowawcy,
    • podczas wyjść do kina, teatru – nauczyciel, ustalony opiekun
    • podczas wycieczek – nauczyciel, wychowawca, kierownik wycieczki
    • w czasie pobytu w Internacie – nauczyciel wychowawca, wychowawca pełniący dyżur nocny.
   2. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego w Ośrodku i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela.
   3. Dyżury nauczycieli w szkole odbywają się na każdej przerwie wg sporządzonego harmonogramu.
   4. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:
    • czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw na korytarzach szkolnych, półpiętrach, szatni,
    • eliminowanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,
    • egzekwowanie obowiązujących w szkole zakazów: zakaz przyjmowania używek, spędzania przerw w sanitariatach, samowolnego opuszczana budynku, stosowania przez uczniów wszelkich form przemocy,
    • nauczyciel zawiadamia dyrekcję o zauważonym zagrożeniu, zaistniałym wypadku
    • w przypadku wcześniejszego zakończenia zajęć lekcyjnych nauczyciel powiadamia uprzednio rodziców uczniów wpisem do dzienniczka,
    • w przypadku samowolnego opuszczenia budynku przez ucznia nauczyciel powiadamia o tym dyrektora, pedagoga lub psychologa i w miarę możliwości zawiadamia telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów,
    • w przypadku braku kontaktu z domem rodzinnym nauczyciel, pedagog, psycholog może zawiadomić policję o samowolnym oddaleniu ucznia z placówki,
    • w przypadku opuszczenia budynku przez wychowanka Internatu wychowawca powiadamia dom rodzinny ucznia oraz policję o samowolnym oddaleniu z Internatu.

    

   Rozdział V

   ZASADY KLASYFIKOWANIA I OCENIANIA

    

   § 14

    

   1. Ocenie podlegają:
    • osiągnięcia edukacyjne,
    • zachowanie ucznia.
   2. Ocenianie wewnątrzszkolne w Gimnazjum i Szkole Podstawowej (klasy IV-VI) obejmuje:
    • ustalenie kryteriów ocen z zachowana,
    • ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    • ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
    • ustalenie trybu przekazywania informacji o postępach ucznia rodzicom (opiekunom),
    • przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych.
   3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
   4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne ocen klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
   5. Uczeń jest klasyfikowany jeżeli ma co najmniej 50% obecności na zajęciach lekcyjnych.
   6. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
   7. Uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną (maksymalnie dwie oceny niedostateczne), może za zgodą rady pedagogicznej przystąpić do egzaminu poprawkowego.
   8. Uczeń, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) ma prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego jeżeli jego nieobecności są usprawiedliwione.

    

   § 15

    

   1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej oraz w realizacji indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym stosuje się ocenę opisową.
   2. Ocenę opisową w klasyfikacji rocznej opracowuje zespół nauczycieli realizujących indywidualne programy edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
   3. Uczniowie o których mowa w p.2 otrzymują świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej z opisową oceną ich postępów i osiągnięć edukacyjnych.

    

    

   Rozdział VI

   DOKUMENTACJA I PRZEPISY KOŃCOWE

    

   § 16

    

   1. Ośrodek prowadzi dokumentację:
    • dotyczącą przebiegu procesu dydaktyczno  - wychowawczego w szkołach Ośrodka:
     • księgę ewidencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 155
     • księgę ewidencji uczniów Gimnazjum nr 88
     • arkusze ocen uczniów
     • indywidualne programy nauczania
     • karty wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów
     • dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć
     • księgę protokołów rady pedagogicznej
     • roczny plan pracy Ośrodka
    • dotyczącą pracy wychowawczo - opiekuńczej w Internacie:
     • księgę protokołów rady pedagogicznej ds. Internatu
     • zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków
     • dzienniki zajęć wychowawczych z grupami
     • dokumentacja lekarska wychowanków
     • roczne plany pracy wychowawczej z grupą
   2. Dokumentację szkolną prowadzą nauczyciele. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej jest z-ca dyrektora.
   3. Dokumentację Internatu prowadzą wychowawcy. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie dokumentacji Internatu jest kierownik Internatu.
   4. Ośrodek przechowuje dokumentację zgodnie ze szczegółowymi przepisami.
   5. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.

    

   § 17

   1. Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Miejskie Biuro  Finansowców Oświaty.
   2. Ośrodek  posiada odrębny rachunek bankowy.
   3. Szkoły wchodzące w skład Ośrodka posiadają odrębne plany finansowe opracowane przez dyrektora Ośrodka na dany rok kalendarzowy , opiniowane przez Radę Pedagogiczną

    

   § 18

   1. Zmian w Statucie może dokonywać rada pedagogiczna na wniosek co najmniej jednego z organów Ośrodka.
   2. Statut został zatwierdzony przez radę pedagogiczną Ośrodka w dn. ……… i  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  Dotychczasowy statut traci moc prawną.
    

   Godz. pracy sekretariatu

   • Poniedziałek 7.30 - 15.30
   • Wtorek 7.30 - 15.30
   • Środa 7:30 - 12:00
   • Czwartek 7.30 - 15.30
   • Piątek 7.30 - 15.30
   • PRZERWA OD 12:00 DO 12:15

   Kronika 1966-69