Photo Photo Photo Photo Photo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 155 W WARSZAWIE PDF Drukuj Email
Jeśli ktoś nie wie, gdzie płynie, to żaden wiatr mu nie sprzyja. Seneka

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 155 W WARSZAWIE

„Profilaktyka – to działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych”. G. Edwards

Działania profilaktyczne są szczególnie ważne na terenie szkoły dla dzieci upośledzonych umysłowo, gdyż podatność osób upośledzonych na wpływ ryzykownych,  patologicznych środowisk jest szczególnie duża. Niniejszy program ma na celu wspieranie  środowiska rodzinnego w jej działaniach wychowawczych. Ma się to dokonać poprzez:

 • czynne uczestnictwo rodziny w życiu szkoły,
 • włączanie rodziców do aktywnego udziału w działaniach profilaktycznych,
 • pozytywne wzmacnianie zachowań prospołecznych,
 • przeciwdziałanie skutkom niepowodzeń szkolnych,
 • niwelowanie zachowań agresywnych i destruktywnych, (łączących się z używaniem alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych stanowiących ryzyko dla zdrowia i stwarzających trudności w podejmowaniu ról społecznych).

Program zakłada dwutorowość działań profilaktycznych: profilaktykę pierwszorzędową, skierowaną na opóźnienie inicjacji, oraz profilaktykę drugorzędową, wobec grup podwyższonego ryzyka. Kierunki działań w programie profilaktyki zostały wybrane po dokonaniu diagnozy środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zachowaniom agresywnym oraz podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości nałogów, oraz sposobach radzenia sobie z ich skutkami.

Wszystkie działania podjęte w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki będą ukierunkowane na rozwijanie umiejętności życiowych naszych uczniów, do których należą:

 • pozytywne przystosowanie w różnym środowisku,
 • radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi,
 • radzenie sobie z wyzwaniami życia codziennego;

a ponadto uczenie:

 • podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach,
 • umiejętności społecznych,
 • rozwijania samoświadomości,
 • stawiania sobie celów życiowych i przyswajania wartości,
 • samokontroli i panowania nad własną emocjonalnością.

Wszystkie zadania ujęte w programie są ukierunkowane na uczniów, rodziców i nauczycieli.

W celu jak najlepszego zrealizowania założonych celów, w programie zostaną wykorzystane następujące strategie profilaktyczne: informacyjna, edukacyjna, alternatywna, interwencyjna.

Program będzie realizowany przy współudziale rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI:

I.Cel główny: Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

 1. Cel szczegółowy: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

 

Treści:

 • Diagnoza i charakterystyka niepowodzeń szkolnych;
 • Sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym.

 

OBSZAR

ODDZIAŁYWAŃ

FORMY I METODY

REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

ODPOWIEDZIALNY

MONITORING

I EWALUACJA

Uczniowie

Udział w zespołach

dydaktyczno -

wyrównawczych i

korekcyjno -

kompensacyjnych w kl. I-VI

. Pomoc koleżeńska

w klasach IV - VI

. Praca indywidualna

z uczniem podczas lekcji

Znają swoje mocne i słabe strony

. Wiedzą, do kogo mogą zwrócić

się o pomoc

. Mają poczucie własnej wartości

i wiary we własne siły

. Częściej podejmują nowe

wyzwania (nie unikają ich)

. Osiągają lepsze wyniki w nauce

Dyrektor

. SU

Nauczyciele prowadzący zajęcia

. Nauczyciele

poszczególnych

przedmiotów

. Wychowawcy klas

Analiza wyników

nauczania

Rodzice

Udział w zajęciach

otwartych

. Udział w spotkaniach ze

specjalistami dotyczących

przyczyn niepowodzeń

szkolnych

i przezwyciężaniem ich

. Rozmowy indywidualne z

Rodzicami

 

Dostrzegają problem

niepowodzeń szkolnych dziecka

. Rozumieją potrzebę problemów szkolnych dziecka

. Wiedzą, do kogo zwrócić się o

pomoc

. Potrafią pomóc dziecku w środowisku domowym

Nauczyciele

poszczególnych

przedmiotów

. Wychowawcy klas

. Pedagog

. Psycholog

. Logopeda

.Terapeuta

.Rodzice

Terminy zajęć

otwartych

. Listy obecności

rodziców na

zajęciach

. Wpisy w dzienniku

Nauczyciele

.Udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych

Udział w zespołach samokształceniowych,

nauczycielskich

. Udział w warsztatach

. Uczestnictwo w WDN

Prawidłowo diagnozują problem

niepowodzeń szkolnych ucznia

. Dostosowują formy, metody i treści

nauczania do możliwości ucznia

Dyrektor szkoły

. Lider WDN

. Przewodniczący

zespołów

Programy

. Plany pracy

. Analiza wyników

nauczania

 

 1. Cel szczegółowy: Uczenie radzenia sobie w sytuacjach stresowych

 

Treści:

 • Pojęcie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem;
 • Rozwijanie umiejętności budowania właściwej relacji uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, uczeń – rodzic, uczeń - inny dorosły.

 

OBSZAR

ODDZIAŁYWAŃ

FORMY I METODY

Realizacji

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE

ODPOWIEDZIALNY

MONITORING

I EWALUACJA

Uczniowie

Zajęcia warsztatowe

. Spotkania ze

specjalistami

Rozpoznają swoje stany uczuciowe

. Znają sposoby radzenia sobie

w sytuacjach stresowych

Pedagog szkolny

. Wychowawcy

. Psycholog

.Terapeuta

Ankieta

ewaluacyjna

Rodzice

. Spotkania ze

specjalistami

(psychologiem,

pedagogiem,

pracownikami PPP)

. Warsztaty problemowe

. Kontakt i rozmowy

z nauczycielami

. Rozpoznają swoje i dziecka stany uczuciowe

. Znają sposoby radzenia sobie

w sytuacjach stresowych

. Potrafią zmniejszać napięcie stresowe

i wspierać dziecko w sytuacji trudnej

. Nauczyciele

. Pedagog szkolny

. Psycholog

.Terapeuta

Ankieta

ewaluacyjna

Nauczyciele

. Warsztaty terapeutyczne

Uczące zmniejszać lub

eliminować napięcie

stresowe u uczniów i u

siebie

. Zajęcia relaksacyjne

. Rozpoznają swoje stany uczuciowe

. Rozpoznają stany uczuciowe dzieci

. Potrafią zmniejszać napięcie

stresowe i wspierać dziecko w

sytuacji trudnej

. Znają sposoby radzenia sobie

w sytuacjach stresowych .

 

. Pedagog szkolny

. Dyrektor szkoły

.Terapeuta

. Psycholog

.Pedagog

.Wychowawcy

. Ankieta

ewaluacyjna

. Stosowanie zajęć

w praktyce szkolnej (wpisy

w dzienniku)

 

 

 1. Cel szczegółowy: Podnoszenie kultury osobistej, niezbędnej w nawiązywaniu właściwych relacji interpersonalnych

 

Treści:

 • Pojęcie „agresja” kontra „empatia”;
 • Podstawowe normy i wartości społeczne obowiązujące w środowisku szkolnym i poza nim;
 • Prezentowanie prawidłowych postaw i zachowań przez osoby dorosłe.

 

OBSZAR

ODDZIAŁYWAŃ

FORMY I METODY

Realizacji

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE

TERMIN

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

MONITORING

I EWALUACJA

Uczniowie

Zajęcia uczące prawidłowych

zachowań w różnych

sytuacjach życiowych

. Warsztaty interaktywne rozwijające

umiejętności interpersonalne

. Zajęcia podnoszące

umiejętność komunikowania się

i rozwiązywania problemów w grupie

. Doraźne działania

uwrażliwiające na łatwość i skutki

wyrządzenia krzywdy innym.

. Stosuje w sytuacjach codziennych zasady dobrego zachowania

. Komunikuje się nie stosując agresji

. Wie, że użycie siły do niczego nie prowadzi

. Umie przewidzieć skutki swojego zachowania

. W kontaktach z innymi , nie używa słów wulgarnych iobraźliwych.

.Godziny

wychowawcze

.Zajęcia

terapeutyczne

.Imprezy integracyjne zgodne ze szkolnym kalendarzem imprez

. Pedagog szkolny

. Psycholog

. Terapeuci

. Wychowawcy klas

Obserwacja

zachowań

uczniów

. Zmiana na

pozytywne

zachowań

agresywnych

uczniów

. Ewaluacja zajęć

Rodzice

Pogadanki podnoszące kulturę pedagogiczną rodziców oraz uwrażliwiające na

zachowania dzieci;

. Warsztaty podnoszące

umiejętność komunikowania się

. Czytelnie przekazują komunikaty dziecku

. Potrafią efektywnie słuchać swoje dziecko

. Zwracają uwagę i korygują społecznie nieakceptowane

zachowania dzieci.

. Podczas

zebrań oraz dni otwartych z

rodzicami

. Pedagog szkolny

. Psycholog

. Wychowawcy klas

. Ankieta

ewaluacyjna

. Wpisy

w dzienniku

Nauczyciele

. Wymiana doświadczeń

. Uwrażliwiają dzieci i rodziców na konsekwencje zachowań

nieakceptowanych społecznie.

. Dostrzegają sytuacje na co dzień, reagują . Dają przykład swoją postawą.

 

. Wszyscy

pracownicy szkoły

. Zespoły

nauczycielskie

. Obserwacja

. Zapisy

w dzienniku


II. Cel główny: Zdobycie podstawowych wiadomości o istocie i szkodliwości nałogów


 1. Cel szczegółowy: Zdobycie rzetelnych informacji na temat nikotynizmu, choroby alkoholowej, narkotyków

 

Treści:

 • Podstawowe wiadomości o alkoholu i innych substancjach uzależniających;
 • Wskazówki pomocne w opóźnianiu lub powstrzymywaniu się od brania środków psychoaktywnych;
 • Narzędzia do diagnozowania stopnia ryzyka;
 • Nauka rozpoznawania zagrożeń uczuciowych tworzonych przez nietrzeźwe zachowania innych.

 

 

OBSZAR

ODDZIAŁYWAŃ

FORMY I METODY

realizacji

UMIEJĘTNOŚCI

NABYTE

TERMIN

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

MONITORING

I EWALUACJA

Uczniowie

. Udział w zajęciach

programów

profilaktycznych

. Spotkania z

kompetentnymi osobami

. Wie, co to są nałogi

. Zna ich szkodliwość

. Odpowiada za własne

zdrowie

. Na zajęciach

terapeutycznych i

godzinach  z wychowawcą.

.Podczas „Niebieskiego tygodnia”

. Pedagog szkolny

. Wychowawcy klas

. Dyrektor szkoły

. Koordynatorzy

programów

profilaktycznych?

.Policja

. Obserwacja zajęć

. Wpisy

w dzienniku

Rodzice

. Prelekcja

. Projekcja filmowa

. Ankieta

. Rozmowa

. Burza mózgów

. Znają przyczyny inicjacji nikotynowej, alkoholowej i

Narkotykowej dzieci.

. Mają świadomość

szkodliwości działania

używek u dzieci

. Podczas

„Niebieskiego

tygodnia

. Podczas

godzin

wychowawczy

ch

. Pedagog szkolny

.Psycholog

. Wychowawcy klas

. Pełnomocnik ds.

narkomanii

. Obserwacja zajęć

. Wpisy

w dzienniku

. Ankieta

ewaluacyjna

Nauczyciele

. Szkolenia

. Wykłady

.Prelekcje

. Burza mózgów

. Są przekonani o

konieczności realizacji

różnych form profilaktyki

. Potrafią przekazać w

atrakcyjny sposób wiedzę na temat środków

psychoaktywnych

. W ramach

WDN

. Pedagog szkolny

. Dyrektor szkoły

. Przewodniczący

zespołów

przedmiotowych

. Udział

w zajęciach

 

 

 

 

 1. Cel szczegółowy: Podejmowanie prawidłowych wyborów w sprawie używania środków odurzających (w tym mówienie -nie-)

 

Treści:

 • Działania profilaktyczne, które może podjąć każdy we własnym środowisku;
 • Nauka podejmowania racjonalnych wyborów;
 • Próba tworzenia koalicji profilaktycznej: szkoła - dom - środowisko;
 • Umiejętność obrony przed presją otoczenia;
 • Umiejętność mówienia „nie”.

 

 

OBSZAR

ODDZIAŁYWAŃ

FORMY I METODY

realizacji

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE

ODPOWIEDZIALNY

MONITORING

I EWALUACJA

Uczniowie

. Udział w programach

profilaktycznych i

zajęciach dydaktyczno -

wychowawczych

. Potrafi przeciwstawić się presji grupowej

. Zna różne metody asertywnej odmowy

. Swoją postawą zachęca innych do życia z dala od nałogów

. Przeszkoleni

wychowawcy klas

. Pedagog szkolny

. Terapeuci

. Ankiety

. Prace uczniów

wpisy w dzienniku

Rodzice

.Pogadanki podczas zebrań i dni otwartych

. Są świadomi, że wyręczanie się

dzieckiem w zakupie używek to

łamanie ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

. Reagują w przypadkach

sprzedaży środków

psychoaktywnych nieletnim

. Są przekonani o słuszności takich

działań

. Przeszkoleni

wychowawcy klas

. Pedagog szkolny

.Psycholog

. Lista obecności

Nauczyciele

. Szkolenie dotyczące

ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

. Reagują w przypadkach łamania ustawy

. W atrakcyjny sposób realizuje program profilaktyczny

. Jest przekonany o słuszności działań zapobiegawczych

. Dyrektor szkoły

. Zapis

w protokolarzu RP

 


 

 1. Cel szczegółowy: Kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu

 

Treści:

 • Aktywne formy spędzania wolnego czasu alternatywą dla używek i zachowań problemowych;
 • Rozwijanie zainteresowań jako forma samorealizacji;
 • Wspólny aktywny wypoczynek rodzinny podstawą dobrych relacji rodzice – dzieci.

 

OBSZAR

ODDZIAŁYWAŃ

FORMY I METODY

realizacji

UMIEJĘTNOŚCI

NABYTE

ODPOWIEDZIALNY

MONITORING

I EWALUACJA

Uczniowie

. Udział w konkursach

związanych z różnymi

formami profilaktyki

. Udział w kołach

zainteresowań i zajęciach

sportowych

. Systematyczne działania

wynikające z treści

programowych

poszczególnych przedmiotów

nauczania i ścieżek

edukacyjnych

 

. Wie jak spędzać wolny

czas z dala od nałogów

. Potrafi zorganizować

sobie i kolegom

atrakcyjnie czas wolny

. Korzysta ze

zorganizowanych form

spędzania wolnego czasu

by rozwijać swoje

zainteresowania

.Dyrekcja

. Nauczyciele

przedmiotowi,

. Wychowawcy

.Pielęgniarka

. Wpisy w dzienniku

. Osiągnięcia

uczniów

Rodzice

. Udział w spotkaniach

klasowych (wycieczki, rajdy

itp.), współorganizacja tych

imprez

. Mają świadomość,

znaczenia aktywnego

sposobu życia

. Wspólnie z dziećmi

aktywnie spędzają czas

. Wychowawcy klas

. Nauczyciele w-f

pedagogiczne,

. Obserwacja

spotkań

. Zapisy

w dokumentacji

. Fotografie

Program  zatwierdzony Uchwałą Rady  Pedagogicznej dnia 16 września 2009 roku.

PROGRAM OPRACOWAŁY:

ILONA KRÓLAK, JOLANTA LEJMAN, ELŻBIETA NOWAKOWSKA

 

Godz. pracy sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 - 15.30
 • Wtorek 7.30 - 15.30
 • Środa 7:30 - 12:00
 • Czwartek 7.30 - 15.30
 • Piątek 7.30 - 15.30
 • PRZERWA OD 12:00 DO 12:15

Kronika 1966-69