Photo Photo Photo Photo Photo

O Szkole
Klauzula informacyja PDF Drukuj Email

O przetwarzaniu danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 9 w Warszawie.

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, które obowiązuje w Polsce od 25.05.2018 roku, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 9 w Warszawie przy ulicy
  J. Ch. Paska 10 (zwanym dalej SOSW nr 9) jest dyrektor Ośrodka; adres korespondencyjny do kontaktu z administratorem: Ul. Jana Chryzostoma Paska 10, 01-640 Warszawa;

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Ewelina Noga, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 48 22 227 47 19; adres korespondencyjny do kontaktu z inspektorem ochrony danych:Miejskie Biuro Finansów Oświaty, ul. Mokotowska 55,
  00-542 Warszawa;

 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;

 4. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z realizacją statutowych zadań ośrodka w szczególności z realizacją działań edukacyjnych, wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych, którymi objęci są uczniowie w SOSW nr 9 w Warszawie;

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa
  w pkt 4 odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ośrodka oraz organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi ośrodek zawarł umowy powierzenia danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na drodze elektronicznej usługi związane z dydaktyczno–wychowawczymi zadaniami ośrodka;

 6. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych są przechowywane przez okres edukacji uczniów SOSW nr 9
  w Warszawie oraz po jego ustaniu zgodnie z odrębnymi przepisami archiwizacyjnymi;

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, pełnoletnim uczniom, rodzicom uczniów/prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dzieci i swoich danych; do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
  i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu; prawo to może być realizowane (w formie pisemnego zgłoszenia) za pośrednictwem inspektora ochrony danych osobowych lub administratora danych osobowych w SOSW nr 9 w Warszawie;

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, rodzicom uczniów/ prawnym opiekunom i pełnoletnim uczniom przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem; cofnięcia zgody należy dokonać pisemnie, za pośrednictwem sekretariatu ośrodka;

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SOSW nr 9 w Warszawie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

 10. Podanie przez rodziców uczniów/opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów danych osobowych związanych z:

  a. pobieraniem nauki i pobytem w w SOSW nr 9 w Warszawie jest wymogiem ustawowym; jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie przyjęcie ucznia do szkoły i internatu w ośrodku,

  b. objęciem ucznia opieką pielęgniarki szkolnej jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie objęcie ucznia opieką pielęgniarki szkolnej;

  c. przetwarzaniem wizerunku ucznia wykonanego w czasie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i uroczystości w SOSW nr 9, wycieczek szkolnych na stronie internetowej ośrodka, na szkolnych tablicach informacyjnych jest dobrowolne; konsekwencją nie wyrażenia zgody, będzie nie zamieszczanie wizerunku ucznia na stronie internetowej ośrodka, na szkolnych tablicach informacyjnych;

  d. udziałem uczniów w konkursach i zawodach sportowych pozaszkolnych, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez podmioty współpracujące z ośrodkiem (w szczególności organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, inne szkoły) jest dobrowolne; konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie niemożność uczestniczenia ucznia w wyżej wymienionych zajęciach;

 11. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 12. Szczegółowe pytania i uwagi w sprawie przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów można zgłaszać do inspektora ochrony danych osobowych w SOSW nr 9
  w Warszawie.

 
Pielęgniarka PDF Drukuj Email

Irena Dębska - Pielęgniarka

Godziny pracy

Poniedziałek - 08:00 - 15:35

Wtorek - 12:00 - 15:35

Środa - 08:00 - 15:35

Czwartek - 11:00 - 15:35

Piątek - 08:00 - 15:35


 
Stołówka PDF Drukuj Email

W związku z koniecznością realizacji Zarządzenia Prezydenta 
M. St. Warszawy w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach, informujemy, że opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków;

 • Wyjątkiem jest miesiąc styczeń i wrzesień, kiedy opłaty można dokonać do 5 września i odpowiednio do 5 stycznia,
 • Decyzje OPS o pokrycie opłaty za obiady należy pozyskać i dostarczyć najpóźniej do 5 stycznia (prawie wszystkie      decyzje OPS są ważne tylko do grudnia 2018r.)

Niniejszym informujemy, że opłaty za posiłki za grudzień 2018 należy dokonać jeszcze w miesiącu listopadzie, zwłoka w wpłacie spowoduje wykreślenie ucznia z listy obiadowej.

 
Godziny zajęć lekcyjnych PDF Drukuj Email

 

1) 08:00 – 08:45

2) 08:55 – 09:40

3) 09:50 – 10:35

4) 10:45 – 11:30

5) 11:40 – 12:25

6) 12:40 – 13:25

7) 13:40 – 14:25

8) 14:35 – 15:20

9) 15:30 – 16:15

 

 
PDF Drukuj Email

Misja Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

CZYTAJ-Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja

 
Filmy z dziećmi PDF Drukuj Email

Możecie Państwo  obejrzeć nasze szkolne  filmy klikając poniżej na linki:

Koncert w Sali Kongresowej "Dziękujemy paraolimpijczykom"listopad 2012

II Integracyjny Rajd Niepodległości listopad 2012

Dzień Nauczyciela 2012

Zakończenie szkoły podstawowej  i roku szkolnego 2012

Pożegnanie klasy III "Pasekekspres" 2012

Występ w Teatrze Dramatycznym październik 2011

Akademia na zakończenie roku 2010/2011(Pożegnanie klasy 6)

Pożegnanie klasy III gimnazjum czerwiec 2011   cz. 1

Pożegnanie klasy III gimnazjum czerwiec 2011  cz.2

Dzień Dziecka 2011 "Cud w Szafie" -Ola Dzień Dziecka 2011 "Laleczka z saskiej porcelany" Dzień Dziecka 2011  Ola 2

Dzień Dziecka 2011 Układ gimnastyczny Monika Dzień Dziecka 2011 Układ gimnastyczny -Ognisko Marymont

Jasełka szkolne 2010 cz.1 Jasełka szkolne 2010 cz. 2 Jasełka szkolne 2010 Finał

Zakończenie "podstawówki"2009

Pożegnanie klas III 2009

Pożegnanie klas III rok 2008 cz1 część 2 część 3

 
Podanie do Szkoły podstawowej. PDF Drukuj Email

Podanie do Szkoły podsawowej. Proszę nacisnąć ikonie po lewej aby pobrać podanie do szkoły podstawowej.

 
PDF Drukuj Email

Program pracy Samorządu Uczniowskiego

Więcej…
 


Godz. pracy sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 - 15.30
 • Wtorek 7.30 - 15.30
 • Środa 7:30 - 12:00
 • Czwartek 7.30 - 15.30
 • Piątek 7.30 - 15.30
 • PRZERWA OD 12:00 DO 12:15

Kronika 1966-69